^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Emsal Danıştay Kararları

 

EMSAL DANIŞTAY KARARLARI:


 1. Aşırı düşük-hayatın olağan akışına aykırılık
 2. Aşırı düşük-metrajlarda farklılık
 3. Belge tamamlatma-Bilgi eksikliği
 4. Benzer iş-Jeoloji mühendisi
 5. Daha önce gerçekleşmiş ihalede verilen teklifler esas alınarak yapılan yaklaşık maliyet hesaplaması
 6. Devlet memurunun iş deneyim belgesi
 7. Hakkında kamu davası açılanların ihaleye katılımı halinde teminatın gelir kaydedilmemesi
 8. İdarece feshedilen sözleşmeye ilişkin olarak iş denetleme belgesi düzenlenmesi
 9. İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
 10. İhale üzerinde kalanın şikayet hakkı
 11. İhalenin iptaline karşı itirazen şikayet başvurusu
 12. İhaleye katılan şirket temsilcisinin yetkisizliği iddiası
 13. İlan ile idari şartnamede farklı, çelişkili düzenleme
 14. İş ve meslek ahlakına aykırı davranışların ispat edilmesi gerektiği
 15. İşçilik bedeli-çalışma saatleri
 16. Kapasite raporuGünde üç vardiya çalışıldığı tespitine dayanılarak yapılan kapasite artışı
 17. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgeleri
 18. Şartname ile ihaleye katılım için bakım-onarım yetki belgesi istenmesi
 19. Şirketin faaliyet konusu
 20. Teklif sunulmasından sonra dokümana şikayet
 21. Teknik şartnamede yeterlik belgesi olarak istenilen belgelerin sunulmaması
 22. Vekaletnameye Baro pulunun yapıştırılmaması
 23. Yap-işlet-devret modeli iye yapılan işlerde iş deneyim belgesi
 24. Yurt dışından temin edilen belgelerin sunuluş şekli 
 25. 2531 sayılı Kanunun kapsamı
 26. 2531
 27. Amortisman giderlerinin maliyet hesabında dikkate alınması suretiyle teklif oluşturulması ve aşırı düşük teklif açıklamasının buna dayalı olarak gerçekleştirilmesi
 28. Apostil tastik şerhi-Noterin sıfatı, imzası ve mührünü kapsamasının yeterli olduğu
 29. Apostilin Noterin imzasına ilişkin olması
 30. Aritmetik hata bulunmadığı
 31. Asgari işçilik maliyetinin altında olan teklifin değerlendirme dışı bırakılması
 32. Asgari işçilik maliyetinin altında teklif-hale konusu işin süresinin üç yıl,  teklifde,  çalıştırılacak personel için yalnızca 2014 yılına ait asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması
 33. Aşırı düşük- Açıklama istenmeyen iş kalemlerine düşük fiyat teklifi verilmesi
 34. Aşırı düşük açıklamasının idarenin yaklaşık maliyete esas miktarından %54 düşük olarak öngörülmesi
 35. Aşırı düşük ilaçlama gideri
 36. Aşırı düşük proforma faturanın etlerin temin edileceği yer dışında bir ilden alınması
 37. Aşırı düşük
 38. Aşırı düşük-akaryakıt fiyatının değişmesinden kaynaklanan avantajlı koşul
 39. Aşırı düşük-analiz formatı
 40. Aşırı düşük-hayatın olağan akışına aykırılık
 41. Aşırı düşük-metrajlarda farklılık
 42. Başvuru dilekçesi eki Dekontta İKN nin yanlış yazılması
 43. Başvuru süresi içinde eksikliğin tamamlanmaması
 44. Belge tamamlatma-Bilgi eksikliği
 45. Belgelerin sunuluş şekli-Yurt dışından getirilen belgeler
 46. Benzer iş-Jeoloji mühendisi
 47. Benzer iş-personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
 48. Bloke edilen hakediş nedeniyle prim borcunun ödenememesi
 49. Daha önce gerçekleşmiş ihalede verilen teklifler esas alınarak yapılan yaklaşık maliyet hesaplaması
 50. Devlet memurunun iş deneyim belgesi
 51. Dokümana itiraz-aşırı düşük
 52. Dokümanda çelişkili düzenleme
 53. EKAP'a kayıt zorunluluğu
 54. Eşit muamele
 55. Eşit muamele-ihalenin iptali
 56. Faaliyet konusu
 57. Geçersiz iş deneyim belgesi sunulması
 58. Hakkında kamu davası açılanların ihaleye katılımı halinde teminatın gelir kaydedilmemesi
 59. İdarece feshedilen sözleşmeye ilişkin olarak iş denetleme belgesi düzenlenmesi
 60. İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
 61. İdarenin şikâyete ilişkin cevap vermesi hâlinde başvuru süresinin bu cevap tarihinden itibaren başlatılması
 62. İhale dokümanının iş ortaklığı adına alınmaması
 63. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihalenin iptali istemli şikayet başvurusu
 64. İhale üzerinde kalanın şikayet hakkı
 65. İhalenin iptali istemli bir şikayet başvurusu yoksa ihalenin iptaline karar verilemeyeceği
 66. İhalenin iptali
 67. İhalenin iptaline karşı itirazen şikayet başvurusu
 68. İhaleye katılan şirket temsilcisinin yetkisizliği iddiası
 69. İlan ile idari şartnamede farklı, çelişkili düzenleme
 70. ilana yönelik şikayet
 71. İlansız pazarlık usulünde doküman satılmayanların itirazen şikayet başvurusu
 72. İlansız Pazarlık Usulünde domüman satılmaması
 73. İmza eksikliği
 74. İş deneyim belgesi-hasılat paylaşımı-kat karşılığı
 75. İş deneyim belgesine esas sözleşmenin noter onaylı olmaması
 76. İş deneyim belgesini düzenleyecek kurum-farklı yerlerde yapılan işler için
 77. İş deneyim belgesi-Yüklenici ve iş sahibinin aynı kişi olması
 78. İş ortaklığı beyannamesinde imza eksikliği
 79. İş ve meslek ahlakına aykırı davranışların ispat edilmesi gerektiği
 80. İşçilik bedeli-çalışma saatleri
 81. İşlemin farkına varıldığı tarih-bildirim tarihi
 82. İtirazen şikayet başvurusuna daire başkanlığınca cevap verilemeyeceği
 83. Kapasite raporu Günde üç vardiya çalışıldığı tespitine dayanılarak yapılan kapasite artışı
 84. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgeleri
 85. Kıdem ve ihbar tazminatı
 86. KİK kararı sonrası ihale komisyonu kararına başvuru
 87. KİK'in inceleme yetkisi
 88. Metrajlarda hata
 89. Mezuniyet tarihinden sonraki yılların hesabı
 90. Numune değerlendirmesi
 91. Ortaklık durum belgesi-nevi değiştirme
 92. Serbest muhasebecinin onayı
 93. Sözleşme tasarısında mevzuata aykırı düzenlemelerin tespit edilmesi
 94. Şartname ile ihaleye katılım için bakım-onarım yetki belgesi istenmesi
 95. Şikayet-İkinci ihale komisyonu kararına karşı
 96. Şirket birleşmesi-1 yıllık bekleme süresi
 97. Şirketin faaliyet konusu
 98. Taahhütname istenebileceğine dair (10. maddede istenilen belgeler dışında)
 99. Teklif sunulmasından sonra dokümana şikayet
 100. Teknik şartnamede yeterlik belgesi olarak istenilen belgelerin sunulmaması
 101. Teknik şartname-Muğlak ifade
 102. Teknik şartnameye uygunluk
 103. Temel ilkelere aykırı hususların, ihale dokümanına itiraz edilmese dahi şikâyet, itirazen şikâyet başvuruları ve yargılama aşamalarında dikkate alınacağı
 104. Ticaret sicil gazetesinin sunulmaması
 105. Tür değiştirme
 106. Tür değiştirme-iş deneyim belgesi
 107. Üç kişiyi davet
 108. Vekaletnameye Baro pulunun yapıştırılmaması
 109. Yaklaşık maliyete yönelik şikayet başvuru süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğinden başlayacağı
 110. Yap-işlet-devret modeli iye yapılan işlerde iş deneyim belgesi
 111. Yargılama sonu
 112. Yeterlik belgelerinin teknik şartnamede istenilmesi
 113. Yurt dışı belgelerinin onayı
 114. Yurt dışı iş deneyim belgesinin yeniden düzenlenmesinin, ilgilisince sunulan ve işin bitirildiğine dair belgenin onaylanması sonucunu doğurduğu
 115. Yurt dışından temin edilen belgelerin sunuluş şekli

 

©2016 Yosunkaya Hukuk Bürosu - Tüm hakları saklıdır


Facebook twitter