SERTİFİKALI KAMU ALIMLARI EĞİTİMLERİ

İhale Hukuku ve ihale süreci, hukukun değişik disiplinleri ile etkileşim içerisinde olması ve usul ve şekil kurallarının çok ön planda olması sebebiyle kapsamlı, karışık ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır.

İhale hukukunun temel dinamikleri, özel hükümleri, usul ve şekil kuralları özümsenmeden ihalelere katılım durumunda, ihale sürecinde ihale dışı bırakılmanın yanı sıra teminatın gelir kaydedilmesi, ihalelere katılmaktan yasaklanılması, kamu davası açılması gibi birçok sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

İhale sürecinde herhangi bir nedenle ihale dışı kalmanın doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Doğrudan etkisi; ihalede olası elde edilecek kârdan yoksun kalınmasıdır. Dolaylı etkisi ise özellikle ihale sürecinde elde edilen iş deneyim belgelerinde kendini göstermektedir. Elde edilecek yüksek miktarlı bir iş deneyimi ile sektördeki yarıştan kopmamak ya da belli büyüklükteki ihalelere katılımın anahtarı olacak bir yeterliğe kavuşulabilmek mümkündür.

İdare yetkilileri ise; ihale sürecinde gerek doküman hazırlanması sırasında gerekse temel ilkelere aykırı işlemde bulunulması gibi mevzuata aykırılıklar sebebiyle ihaleyi sağlıklı bir şekilde sonuçlandıramama sıkıntısı yaşamaktadır. Ayrıca yapılan işlemler sebebiyle disipliner, cezai veya tazmin yükümlülüğü gibi risklerle karşılaşmaktadırlar.

Bu nedenle, ihaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ihaleyi yapan, yürüten, ihale sürecinin her aşamasında görev yapan idare yetkililerinin ihale hukuku konusunda eğitim almaları, bilgilerini tazelemeleri, değişen mevzuat ve son gelişmelerden haberdar olmaları büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede; ihalelere katılım, tekliflerin değerlendirilmesi, doğrudan temin uygulamaları, fiyat farkı kararnamesi, ihalelere katılmaktan yasaklama, hakkında kamu davası açılanların ihalelere katılımına ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına ilişkin olarak Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler dikkate alınarak aşağıda yer alan konu başlıkları, en son kanun değişiklikleri de göz önüne alınarak, soru ve cevaplara ağırlık verilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihale işleriyle görevli personeli ile özel sektör temsilcilerine;

 • Ortak hükümler (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Uygulama Yönetmeliklerine yansıyan ortak hükümleri)
 • Mal alımları özel hükümler
 • Hizmet alımları özel hükümler ve hizmette aşırı düşük sorgulaması
 • Yapım işleri özel hükümler ve hizmette aşırı düşük sorgulaması
 • Şikayet yönetmeliği
 • Doğrudan temin konularıyla ilgili olarak idare yetkililerinin ve ihaleye katılımcıların sorunları ve çözüm önerileri
 • İhalede bulunulması yasak fiil ve davranışlar
 • Son mevzuat değişiklikleri uyarınca, hakkında kamu davası açılanların ihalelere katılıp katılamayacağı
 • İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarının oluşumu, suçu kimlerin işleyebileceği, istekliler ve idare yetkilileri açısından dikkat edilmesi gereken hususlar ve cezai yaptırımın sınırları
 • Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan son değişikliklerin uygulamaya yansımaları
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde sözleşme uygulamaları
 • Çerçeve anlaşmalar
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri
 • EKAP ve Uygulamaları
 • Konularında TOBB Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜSEM) ile işbirliği içerisinde Hukuk Büromuz tarafından Sertifikalı Kamu Alımları eğitimi verilmektedir. 
 

Güncel eğitimlerimiz;