Emsal KİK Kararları

 1. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2’nci maddesine aykırılık
 2. Asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulması
 3. Bilgi eksikliği olarak değerlendirilmeyecek eksiklik
 4. Birim fiyat teklif cetvelinde çalıştırılması öngörülen personel için ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalar ile fazla çalışmaya ilişkin
 5. Engelli işçi sayısı ve engelli işçiler için Hazinece karşılanacak prim tutarları dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanması
 6. Hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği
 7. İhale dokümanına yönelik şikayeti ihale tarihine kadar sonuçlandırılmaması
 8. İhale ilanında ve İdari Şartname ’de yer almayan bir düzenlemenin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği
 9. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin ilgili işin ihalesine katılamayacağı
 10. İhale tarihinden sonra dokümana yönelik şikâyet
 11. İş deneyim belgesine konu işin benzer işe uygun olmamakla birlikte ihale konusu iş veya işin bölümleriyle benzerlik taşıması
 12. İş deneyim belgesinin benzer işe uygun kısımlarının ayrıştırılarak değerlendirilmesi
 13. İş Ortaklığı’nın tüzel kişiliği olmaması sebebiyle konsorsiyum üyesi olamayacağı
 14. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunan şirket müdürünün, yasaklı olmayan vekil aracılığıyla ihaleye katılması
 15. Kapasite raporunda istenen günlük yemek üretim miktarının idarenin günlük yemek ihtiyacından fazla olması
 16. ortak girişim ortağı vekilinin İhalelere katılmaktan yasaklı olması
 17. Pazarlık usulünde son fiyat teklifinin usulüne uygun olmaması
 18. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesaplaması
 19. Teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmaması
 20. Vergi matrahı Mali zararın net satışlara oranı
 21. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler
 22. Yapım aşırı düşük teklif sorgulamasının usulüne uygun yapılmaması
 23. Zeyilname’nin,ihale tarihinden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmemesi
 24. Anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu formatı yerine sehven birim fiyat teklif mektubu formatı
 25. Aslı idarece görülmüştür şerhinde yetkili imzanın olmaması
 26. Aşırı düşük açıklamasında fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde belirtilen şerhi taşımadığı
 27. Birim fiyat teklif cetvelinde imza olmasına rağmen kaşe olmaması
 28. Düzeltme ilanı yayınlanmaması
 29. İhale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı
 30. İhale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı
 31. İhaleye katılmak için EKAP'a kayıt zorunluluğu
 32. İş deneyim belgesinin mevzuatta düzenlenen belgelerin sunuluş şekli hükümlerine uygun olduğunun şikâyet başvurusu üzerine tespit edilmesi durumunda
 33. Pazarlık usulüyle çıkılan ihalede davet edilmeme işlemine yönelik başvuru
 34. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacağının düzenlenmesi halinde asgari işçilik bedeli
 35. Sınır değer hesaplamasında dikkate alınacak teklifler
 36. Son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması
 37. Tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin komisyon kararı ile iptali
 38. Vekaleten ihaleye katılımda tüzel kişiliğin imza sirküsünün sunulmaması
 39. Yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif kalması nedeniyle ihalenin iptali
 40. Yerli istekliye %1 fiyat avantajı
 41. Yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesinde tasdik işleminin bulunmaması
 42. Zeyilnameye yönelik başvurularda şikayet süresi