slider slider
Hızlı Etkili Yasal çözüm için
HUKUK, ADALET, GÜVEN
Hızlı Etkili Yasal çözüm için
HUKUK, ADALET, GÜVEN

Yosunkaya Hukuk Bürosu

Yosunkaya Hukuk Bürosu ulusal ve uluslararası şirketler ile kamu kuruluşlarına başta Kamu İhale Hukuku ve Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku olmak üzere özellikli alanlarda hukuki destek ve yardım sunmak üzere kurulmuştur. 

Amacımız, hizmet sunduğumuz kişi ve kuruluşlara, ihtiyaç duyulan ticari ve teknik alanlarda süreklilik arz eden yüksek kalitede destek sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirecek gerekli personel ve teknik altyapı ile ihtiyaç duyulan bilgi birikimi yapılanmamız içerisinde bulunmaktadır. 

Devamı
about

Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimlerimiz Devam Ediyor...

Detaylı bilgi için tıklayın

FAALİYET ALANLARIMIZ

Büromuz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

MAKALE & YAYINLAR

Çalışma alanlarımızla ilgili yazılı, görsel basında yayınlanmış makale ve yazılarımız ziyaretçilerimize yaşadıkları hukuki süreçte fikir verecektir.

news

Kitap: 100 Soruda Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama

Kitapta, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama konusunda uygulamada karşılaşılan tüm tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin iktisadi alana müteallik hak ve hürriyetleri üzerinde kısıtlama getiren kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, gerek yazarların Kamu İhale Kurumu'nun kuruluşundan itibaren Kurum'daki çalışmalarından elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri gerek güncel Danıştay ve Kamu İhale Kurulu kararları ışığında, 100 soru çerçevesinde irdelenmiştir.

Devamı
news

Makale: İsteklinin Teklif Zarfından Birden Fazla Teklif Mektubu Çıkması Mutlaka Yasaklanmayı Gerektirir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlık- lı 17’nci maddesinin (d) bendin- de, alternatif teklif verebilme hâlle- ri dışında, ihalelerde bir istekli tara- fından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asale- ten ya da vekâleten birden fazla tek- lif verilmesi yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. 

Devamı
news

Makale: Yeterlik Değerlendirmesinde Aranacak Kriterlere ve İstenecek Belgelere İdari Şartnamede Yer Verilmemesi Hususunun Değerlendirilmesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinde, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

Devamı

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa,
adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

"Gandhi"