Makale: İsteklinin Teklif Zarfından Birden Fazla Teklif Mektubu Çıkması Mutlaka Yasaklanmayı Gerektirir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlık- lı 17’nci maddesinin (d) bendin- de, alternatif teklif verebilme hâlle- ri dışında, ihalelerde bir istekli tara- fından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asale- ten ya da vekâleten birden fazla tek- lif verilmesi yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır.