Kamu İhale Hukuku ve Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

Hukuk Büromuzca gerek yurt içi, gerekse yurt dışında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara ihale hukuku alanında, öncelikle hukuki uyuşmazlıkların çıkmasını önlemeye yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İhale Hukuku ve ihale süreci, hukukun değişik disiplinleri ile etkileşim içerisindedir. Ayrıca, usul ve şekil kurallarının çok ön planda olması sebebiyle kapsamlı, karışık ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu sebeple, bu alanı bilen konusunda deneyimli hukukçu ve ihale uzmanları tarafından hukuki ve teknik takibin yapılarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi büyük önem arz etmektedir.

İhale hukukunun temel dinamikleri, özel hükümleri, usul ve şekil kuralları özümsenmeden ihalelere katılım durumunda, ihale sürecinde ihale dışı bırakılmanın yanı sıra teminatın gelir kaydedilmesi, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanılması, kamu davası açılması gibi birçok hukuki sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Bu sorunların yol açacağı maddi ve manevi kayıpların önlenebilmesini teminen, kamu ihalelerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ihaleyi yapan idarelere ihale sürecinin ve bu ihaleler sonucu imzalanan sözleşmelerin yürütülmesinin her aşamasında aşağıda belirtilen konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 • İhale dokümanının incelenmesi ve kontrolü,
 • İhale dokümanına yönelik, şikayet, zeyilname ve açıklama talep edilmesi,
 • İhalelerde yasak fiil ve davranışlar ile ihale dışı bırakılma sebepleri açısından gerekli hukuki uyarıların yapılması,
 • Teklif hazırlama aşamasına yönelik hukuki yardımın sağlanması,
 • İdareye şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurularının hazırlanması,
 • Aşırı düşük teklif sorgulamasına verilecek açıklamalarının hazırlanması ve gerekli hukuki yardımın sağlanması,
 • Kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması,
 • Sözleşme imzalama aşamasına ilişkin olarak gereken evrakların temini ve sunumuna ilişkin hukuki yardımın sağlanması,
 • Kamu İhale Kurulu (KİK) kararlarına karşı iptal davaları açılması,
 • Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılan iptal davalarında müdahil olarak davaya katılma, 
 • Geçici ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hukuki başvuruların yapılması ve dava açılması,
 • 4734 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvuruların yapılması,
 • 4735 Sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvuruların yapılması,
 • 2886 Sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvuruların yapılması,
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında çıkan uyuşmazlıklarda gereken hukuki yardımın sağlanması. 
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 235'nci maddesi kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçu ile alakalı davaların takibi,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 236'nci maddesi kapsamında "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçu ile alakalı davaların takibi,
 • Kamu İhale Hukuku ile ilgili olarak Hukuk ve Ceza Davalarına Uzman Görüşü olarak Bilimsel Mütalaa hazırlanması.